Індекс прозорості енергетики України

Індекс прозорості енергетики розроблено для комплексного оцінювання доступності та якості інформації у енергетичному секторі.

Індекс - це:

 • кінцевий продукт, що надає загальну та деталізовану оцінки інформаційній відкритості енергетичного сектору країни й діагностує прогалини;
 • універсальний інструмент, який дозволяє аналізувати прозорість за окремими категоріями, енергетичними ринками та індикаторами, відстежувати прогрес як у динаміці, так і в порівнянні з іншими країнами.

Головним кінцевим бенефіціаром Індексу є споживач, обізнаність якого покращує можливості захисту своїх прав, допомагає бути повноцінним учасником ринку і приймати більш раціональні економічні рішення. Прозорі і конкурентні ринки сприятимуть покращенню якості обслуговування споживачів та справедливому ринковому ціноутворенню. Результати дослідження представлятимуть інтерес для компаній та потенційних інвесторів, які прагнуть відкритого конкурентного середовища, менших ризиків ведення бізнесу і кращих відносин з владою і громадськістю. Індекс буде корисним державним інституціям, відповідальним за розкриття інформації, для удосконалення прозорості своєї діяльності та регулювання в частині оприлюднення інформації учасниками ринків. Зарубіжні партнери отримають кращі можливості для розуміння енергетичної політики та ринків України.

Індекс охоплює 200+ індикаторів, що базуються на конкретних нормативних вимогах і кращих світових практиках розкриття інформації.

Оцінювання є результатом опрацювання даних відкритих джерел про функціонування й розвиток енергетичного сектору за ланцюжком "від виробника до споживача".

Індекс по рокам

Методологія визначення Індексу базується на статистичному методі багатовимірної середньої, який використовують для оцінювання складних об’єктів, процесів і явищ.

Оцінювання прозорості енергетичного сектору України здійснюється щорічно. Величина інтегрального індексу може змінюватись від 0 до 100, що дозволяє бачити загальний рівень прозорості енергетичного сектору країни, а також його динаміку.

Інтерпретація оцінок

Усі розраховані оцінки прозорості (за категоріями, підкатегоріями, ринками, органами влади) для зручності переведені в універсальну 100-бальну шкалу, округлені до цілого значення і мають таке трактування:

Інтерпретація оцінок

Оцінки прозорості за категоріями

Усі індикатори Індексу згруповані у вісім категорій, які відображають різні аспекти функціонування енергетики країни:

 • "Баланси" – прозорість річної та місячної енергетичної статистики.
 • "Природні монополії" – прозорість діяльності операторів систем передачі (транспортування) й розподілу.
 • "Постачання" – прозорість правил і конкуренції на ринках, цін і ціноутворення.
 • "Надійність і безпека" – прозорість запасів (резервів); правил, звітності про надійність і безпеку енергопостачання.
 • "Споживання" – прозорість стандартів обслуговування та обліку; інформації для споживачів про ціни і тарифи, субсидії та іншу допомогу, програми енергозбереження; комерційні пропозиції постачальників.
 • "Звітність" – прозорість корпоративної звітності (фінансових, аудиторських звітів; звітів про управління; нефінансової інформації; платежів на користь держави; інформації про кінцевих бенефіціарів).
 • "Політика" – прозорість виконання стратегічних і програмних документів енергетичної політики й сталого розвитку; політики енергоефективності, захисту довкілля, протидії змінам клімату, розвитку відновлюваних джерел енергії.
 • "Органи влади" – прозорість витрачання бюджетних коштів; розроблення, ухвалення й виконання владних рішень, моніторинг їхньої результативності; формування керівних органів.

Графік демонструє рівень прозорості енергетичного сектору України за окремими категоріями Індексу і дозволяє оцінити прогрес за напрямами (для цього у фільтрі можна одночасно вибрати до трьох років).

Аналіз за категоріями

Для зручності оцінювання, а також можливості проведення глибшого аналізу інформаційної відкритості сектору, індикатори кожної категорії Індексу об’єднані у підкатегорії. Вони дозволяють бачити більш детальну картину й чіткіше діагностувати проблемні зони і прогалини.

Діаграма показує оцінки прозорості у розрізі окремих підкатегорій кожної з восьми категорій Індексу.

Оцінки прозорості за секторами (ринками)

Прозорість ринків є однією з ключових умов їх ефективного функціонування, розвитку конкуренції, справедливого ціноутворення, сприятливого інвестиційного клімату та кращого задоволення потреб споживачів.

Індекс охоплює п’ять енергетичних ринків:

 • природний газ;
 • електрична енергія;
 • нафта й рідке паливо;
 • енергетичне вугілля;
 • теплова енергія.

По кожному з ринків розраховується загальна оцінка прозорості та оцінки в розрізі п’яти категорій секторального характеру: "Баланси", "Природні монополії", "Постачання", "Надійність і безпека", ”Споживання".

Інші три категорії - "Звітність", "Політика" та “Органи влади” - носять крос-секторальний характер, оскільки стосуються енергетичного сектору в цілому. Вони не враховуються при розрахунку оцінок прозорості енергетичних ринків.

Ринки мають різну ступінь регулювання, а також законодавчі вимоги щодо оприлюднення інформації їхніми учасниками. Ці відмінності відображаються у результатах оцінювання прозорості за окремими енергетичними ринками України. Для секторів енергетики, де товарні ринки ще формуються (енергетичне вугілля, теплова енергія), розраховані індекси є довідковими.

Оцінка прозорості за органами влади

Для стимулювання органів влади, що є розпорядниками інформації, покращувати власну прозорість (при формуванні і реалізації енергетичної політики, здійсненні регулювання та моніторингу сектору, витрачанні бюджетних коштів, формуванні керівних органів тощо), а також інформаційну відкритість енергетичних ринків, у рамках Індексу проводиться оцінювання прозорості органів влади.

Розрахунок оцінок здійснюється в розрізі окремих індикаторів Індексу, які асоціюються з тим чи іншим органом влади. Оскільки кількість індикаторів за органами влади є різною, розраховані оцінки не можуть використовуватись для рейтингування органів влади за рівнем прозорості і мають сприйматися як індикативні.

Структура індексу прозорості

Індекс має ієрархічну структуру, де на нижньому рівні знаходяться конкретні індикатори, а на верхньому - інтегральний індекс. Кожен індикатор оцінюється за шістьма критеріями прозорості:

 • наявність;
 • доступність;
 • актуальність;
 • регулярність;
 • використовність;
 • вичерпність інформації.

Загальні оцінки за індикаторами можуть змінюватись у діапазоні від 0 до 4. Таблиця знизу розкриває “дерево” Індексу, його внутрішню будову, а також показує оцінки прозорості всіх рівнів та вимірів Індексу за відповідний рік. На нижчому рівні декомпозиції можна бачити конкретні точкові прогалини у прозорості енергетичного сектору країни. Це, так звані, “чорні скриньки” - індикатори Індексу, інформація за якими повністю відсутня.

Індекс прозорості енергетики України (звіти по рокам)

Подивитись PDF документи
2021

2021.pdf

2020

2020.pdf

2019

2019.pdf

2018

2018.pdf

Всі оцінки за індикаторами Індексу з відповідними коментарями можна знайти в окремій таблиці.

Партнерські проекти