Індекс прозорості енергетики України

Індекс прозорості енергетики розроблено для комплексного оцінювання доступності та якості інформації у енергетичному секторі.

Індекс - це:

 • кінцевий продукт, що надає загальну та деталізовану оцінки інформаційній відкритості енергетичного сектору країни й діагностує прогалини;
 • універсальний інструмент, який дозволяє аналізувати прозорість за окремими категоріями, енергетичними ринками та індикаторами, відстежувати прогрес як у динаміці, так і в порівнянні з іншими країнами.

Головним кінцевим бенефіціаром Індексу є споживач, обізнаність якого покращує можливості захисту своїх прав, допомагає бути повноцінним учасником ринку і приймати більш раціональні економічні рішення. Прозорі і конкурентні ринки сприятимуть покращенню якості обслуговування споживачів та справедливому ринковому ціноутворенню. Результати дослідження представлятимуть інтерес для компаній та потенційних інвесторів, які прагнуть відкритого конкурентного середовища, менших ризиків ведення бізнесу і кращих відносин з владою і громадськістю. Індекс буде корисним державним інституціям, відповідальним за розкриття інформації, для удосконалення прозорості своєї діяльності та регулювання в частині оприлюднення інформації учасниками ринків. Зарубіжні партнери отримають кращі можливості для розуміння енергетичної політики та ринків України.

Індекс охоплює 200+ індикаторів, що базуються на конкретних нормативних вимогах і кращих світових практиках розкриття інформації.

Оцінювання є результатом опрацювання даних відкритих джерел про функціонування й розвиток енергетичного сектору за ланцюжком "від виробника до споживача".

Індекс по рокам

Методологія визначення Індексу базується на статистичному методі багатовимірної середньої, який використовують для оцінювання складних об’єктів, процесів і явищ.

Оцінювання прозорості енергетичного сектору України здійснюється щорічно. Величина інтегрального індексу може змінюватись від 0 до 100, що дозволяє бачити загальний рівень прозорості енергетичного сектору країни, а також його динаміку.

Інтерпретація оцінок

Усі розраховані оцінки прозорості (за категоріями, підкатегоріями, ринками, органами влади) для зручності переведені в універсальну 100-бальну шкалу, округлені до цілого значення і мають таке трактування:

Інтерпретація оцінок

Оцінки прозорості за категоріями

Усі індикатори Індексу згруповані у вісім категорій, які відображають різні аспекти функціонування енергетики країни:

 • "Баланси" – прозорість річної та місячної енергетичної статистики.
 • "Природні монополії" – прозорість діяльності операторів систем передачі (транспортування) й розподілу.
 • "Постачання" – прозорість правил і конкуренції на ринках, цін і ціноутворення.
 • "Надійність і безпека" – прозорість запасів (резервів); правил, звітності про надійність і безпеку енергопостачання.
 • "Споживання" – прозорість стандартів обслуговування та обліку; інформації для споживачів про ціни і тарифи, субсидії та іншу допомогу, програми енергозбереження; комерційні пропозиції постачальників.
 • "Звітність" – прозорість корпоративної звітності (фінансових, аудиторських звітів; звітів про управління; нефінансової інформації; платежів на користь держави; інформації про кінцевих бенефіціарів).
 • "Політика" – прозорість виконання стратегічних і програмних документів енергетичної політики й сталого розвитку; політики енергоефективності, захисту довкілля, протидії змінам клімату, розвитку відновлюваних джерел енергії.
 • "Органи влади" – прозорість витрачання бюджетних коштів; розроблення, ухвалення й виконання владних рішень, моніторинг їхньої результативності; формування керівних органів.

Графік демонструє рівень прозорості енергетичного сектору України за окремими категоріями Індексу і дозволяє оцінити прогрес за напрямами (для цього у фільтрі можна одночасно вибрати до трьох років).

Аналіз за категоріями

Для зручності оцінювання, а також можливості проведення глибшого аналізу інформаційної відкритості сектору, індикатори кожної категорії Індексу об’єднані у підкатегорії. Вони дозволяють бачити більш детальну картину й чіткіше діагностувати проблемні зони і прогалини.

Діаграма показує оцінки прозорості у розрізі окремих підкатегорій кожної з восьми категорій Індексу.

Оцінки прозорості за секторами (ринками)

Прозорість ринків є однією з ключових умов їх ефективного функціонування, розвитку конкуренції, справедливого ціноутворення, сприятливого інвестиційного клімату та кращого задоволення потреб споживачів.

Індекс охоплює п’ять енергетичних ринків:

 • природний газ;
 • електрична енергія;
 • нафта й рідке паливо;
 • енергетичне вугілля;
 • теплова енергія.

По кожному з ринків розраховується загальна оцінка прозорості та оцінки в розрізі п’яти категорій секторального характеру: "Баланси", "Природні монополії", "Постачання", "Надійність і безпека", ”Споживання".

Інші три категорії - "Звітність", "Політика" та “Органи влади” - носять крос-секторальний характер, оскільки стосуються енергетичного сектору в цілому. Вони не враховуються при розрахунку оцінок прозорості енергетичних ринків.

Ринки мають різну ступінь регулювання, а також законодавчі вимоги щодо оприлюднення інформації їхніми учасниками. Ці відмінності відображаються у результатах оцінювання прозорості за окремими енергетичними ринками України. Для секторів енергетики, де товарні ринки ще формуються (енергетичне вугілля, теплова енергія), розраховані індекси є довідковими.

Оцінка прозорості за органами влади

Для стимулювання органів влади, що є розпорядниками інформації, покращувати власну прозорість (при формуванні і реалізації енергетичної політики, здійсненні регулювання та моніторингу сектору, витрачанні бюджетних коштів, формуванні керівних органів тощо), а також інформаційну відкритість енергетичних ринків, у рамках Індексу проводиться оцінювання прозорості органів влади.

Розрахунок оцінок здійснюється в розрізі окремих індикаторів Індексу, які асоціюються з тим чи іншим органом влади. Оскільки кількість індикаторів за органами влади є різною, розраховані оцінки не можуть використовуватись для рейтингування органів влади за рівнем прозорості і мають сприйматися як індикативні.

Структура індексу прозорості

Індекс має ієрархічну структуру, де на нижньому рівні знаходяться конкретні індикатори, а на верхньому - інтегральний індекс. Кожен індикатор оцінюється за шістьма критеріями прозорості:

 • наявність;
 • доступність;
 • актуальність;
 • регулярність;
 • використовність;
 • вичерпність інформації.

Загальні оцінки за індикаторами можуть змінюватись у діапазоні від 0 до 4. Таблиця знизу розкриває “дерево” Індексу, його внутрішню будову, а також показує оцінки прозорості всіх рівнів та вимірів Індексу за відповідний рік. На нижчому рівні декомпозиції можна бачити конкретні точкові прогалини у прозорості енергетичного сектору країни. Це, так звані, “чорні скриньки” - індикатори Індексу, інформація за якими повністю відсутня.

Індекс прозорості енергетики України (звіти по рокам)

Подивитись PDF документи
2023

2023.pdf

2022

2022.pdf

2021

2021.pdf

2020

2020.pdf

2019

2019.pdf

2018

2018.pdf

Всі оцінки за індикаторами Індексу з відповідними коментарями можна знайти в окремій таблиці.

Партнерські проекти